Windows Active Directory en DNS setup

---

# Change Hostname
- name: wijzig-computernaam
 hosts: "{{ host }}"
 remote_user: "{{ user }}"
 become: yes
 become_user: "{{ user }}"
 become_method: runas
 gather_facts: yes
 vars_files:
  - vars-windows.yml
 tasks:
  - name: Wijzig computernaam
   win_hostname:
    name: "{{ hostname }}"
  - name: Herstart server
   win_reboot:

# Install ADDS
- name: installeer-adds
 hosts: windows
 remote_user: "{{ user }}"
 become: yes
 become_user: "{{ user }}"
 become_method: runas
 gather_facts: no
 vars_files:
  - vars-windows.yml
 tasks:
  - name: Installeer ADDS
   win_feature:
    name: AD-Domain-Services
    state: present
    include_sub_features: yes
    include_management_tools: yes
   register: win_feature

  - name: Installeer DNS
   win_feature:
    name: DNS
    state: present
    include_sub_features: yes
    include_management_tools: yes
   register: win_feature

  #- name: Herstart server wanneer dit nodig is voor het installeren van de rol/feature
  # win_reboot:
  # when: win_feature.reboot_required

  - name: Herstart server
   win_reboot:

# Set DNS Localhost
- name: setup-dns-adres
 hosts: windows
 remote_user: "{{ user }}"
 become: yes
 become_user: "{{ user }}"
 become_method: runas
 gather_facts: no
 vars_files:
  - vars-windows.yml
 tasks:
  - name: Stel DNS IPv4 adressen in
   win_dns_client:
    adapter_names: "{{ network_adapter }}"
    ipv4_addresses: "{{ dns_addresses }}"
    log_path: "{{ log_dns_setup }}"

# Setup ADDS
- name: setup-adds
 hosts: windows
 remote_user: "{{ user }}"
 become: yes
 become_user: "{{ user }}"
 become_method: runas
 gather_facts: no
 vars_files:
  - vars-windows.yml
 tasks:
  - name: Maak een nieuw domein met een nieuw forest
   win_domain:
    dns_domain_name: "{{ domain_name }}"
    domain_netbios_name: "{{ domain_netbios }}"
    safe_mode_password: "{{ domain_safemode_password }}"
   register: domain_result

  - name: Start netlogon service
   win_service:
    name: netlogon
    state: started

  #- name: Herstart server wanneer dit nodig is voor het installeren van de rol/feature
  # win_reboot:
  # when: domain_result.reboot_required

  - name: Herstart server
   win_reboot:

Windows Active Directory en DNS Variablen

---

host: windows
user: <username>
hostname: wsrvadds
network_adapter: "*"
dns_addresses:
 - 127.0.0.1
 - 1.1.1.1
log_dns_setup: c:\dns_log.txt
domain_name: ansible.local
domain_netbios: WSRV-ADDS
domain_safemode_password: <password>