Windows voorbereidingen

Voor het opzetten van de OpenSSH server op Windows kan gebruik worden gemaakt van het openssh-server. Het script voert de volgende handelingen uit:

 • Installeer OpenSSH server

 • Configureer de OpenSSH server

 • Kopieer de public key van de master naar Windows

 • Wijzig de standaard shell van CMD naar Powershell

Link naar OpenSSH Server Setup Script

Installeer OpenSSH server Windows

 1. Installeer OpenSSH server op Windows

Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
 1. Start de OpenSSH server

Start-Service sshd
 1. Controleer of de OpenSSH server is geinstalleerd

Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'
 1. Start OpenSSH server automatisch bij het opstarten van Windows

Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
 1. Pas de Firewall aan voor OpenSSH server

New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22

Configureer de OpenSSH server

 1. Open het bestand C:ProgramDatasshsshd_config met administrator privileges

 2. Wijzig de regels in het bestand naar de onderstaande tekst

PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
#Match Group administrators
  #AuthorizedKeysFile __PROGRAMDATA__/ssh/administrators_authorized_keys
 1. Herstart de OpenSSH server

Restart-Service sshd

Voeg de Public key toe aan authorized_keys

 1. Maak .ssh folder aan op de node (als deze nog niet bestaat)

New-item -Path $env:USERPROFILE -Name .ssh -ItemType Directory -force
 1. Haal de Public key op bij de master

scp ~/.ssh/id_rsa.pub student@<ip-adres>:c:/users/<username>/.ssh/uploaded_key
 1. Voeg de Public key toe aan het authorized_keys bestand

Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\uploaded_key | Out-File $env:USERPROFILE\.ssh\authorized_keys -Append -Encoding ascii

Controleer de SSH verbinding van Linux naar Windows

ssh <username>@<ip-adres>